คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณ

การติดตั้งระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การติดตั้งระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ EP2 การส่งหนังสือในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การรับหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.ศธ การจองเลข การสำรองเลข ในระบบสารบรรณ การออกรายงานในระบบสารบรรณ การออกเลขคำสั่ง

Read more

คู่มือการใช้งานระบบสลิปเงินเดือน

1. การใช้งานระบบสลิปเงินเดือน 2. การเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบสลิปเงินเดือน 3. การลงข้อมูลเงินเดือน แจ้งเวียน 4. การแก้ไขข้อมูลบุคลากร 5. การส่งข้อความ

Read more