โครงสร้างแฟ้มข้อมูล GPA ปีการศึกษา 2559

การกำหนด รหัสสถานศึกษา และ รหัสนักเรียน

รหัสสังกัด

ชื่อสังกัด

10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
12 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
13 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
15 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
30 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
31 สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
32 สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร
33 โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
50 สถาบันพระบรมราชชนก
55 กรมยุทธศึกษาทหารกองบัญชาการทหารสูงสุด
56 กองทัพบก
57 กองทัพเรือ
58 กองทัพอากาศ
60 สถาบันการพลศึกษา
65 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
70 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

1. รหัสสถานศึกษา (Sch_Id)  10 หลัก

XX XX XXXXXX
ลำดับที่ 1-2   คือ รหัสสังกัด
ลำดับที่ 3-4   คือ รหัสจังหวัดตามมาตรฐานกระทรวงมหาดไทย
ลำดับที่ 5-10 คือ รหัสกำหนดโดยต้นสังกัด

2. รหัสนักเรียน

ใช้เลขประจำตัวนักเรียนที่แสดงในใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1-ป)
ถ้า เลขประจำตัวมีไม่ครบ 10 หลักให้เติมศูนย์ข้างหน้าให้ครบ

 

โครงสร้างแฟ้มข้อมูล GPA ปีการศึกษา 2559

คอลัมน์

ชื่อข้อมูล

ขนาดข้อมูล

หมายเหตุ

1-10

รหัสสถานศึกษา

10

 

11-20

รหัสนักเรียน

10

 

21-30

คำนำหน้าชื่อ

10

 

31-55

ชื่อ

25

 

56-80

สกุล

25

 

81-83

GPAX

3

 

84-87

PR

4

 

88-89

รหัสหลักสูตร

2

 

90-91

รหัสประเภทวิชา

2

 

92-93

รหัสสาขาวิชา

2

 

94-106

เลขหมายประชาชน

13

 

107-110

ปีการศึกษาที่จบ

4

 

111

ภาคเรียนที่จบ

1

 

112

ว่าง

1

 

113

เพศ

1

1 = ชาย,2 = หญิง

(ปรับปรุงเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559)