โครงสร้างแฟ้มข้อมูล GPA

แผนการรับส่งผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)

ปรับปรุงล่าสุด 23 พ.ย. 59

แผนการรับส่งผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ภาคเรียนที่ 5 และ 6

เพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2560

 

ลำดับ

กิจกรรม

กำหนดเวลา

1

ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ให้ สป.ศธ. ตรวจสอบ (รวมทั้งข้อมูลที่ตกค้างจากภาคฤดูร้อน/ไม่พร้อมรุ่น) 20 ม.ค. 60

2

สป.ศธ. ส่งข้อมูลคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ให้ สอท. 1 ก.พ. 60

3

ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลคะแนนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน ของนักเรียนที่จบการศึกษา ให้ สป.ศธ. ตรวจสอบ 19 พ.ค. 60

4

สป.ศธ. ส่งข้อมูล GPAX ทุกหน่วยงาน ให้ สอท. 24 พ.ค. 60

5

สอท. ส่งรายชื่อผู้ที่ไม่มี GPAX ของทุกหน่วยงาน ให้ สป.ศธ. ตรวจสอบ 30 พ.ค. 60

6

ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลนักเรียนที่สมัคร Admissions และไม่มี GPAX ในฐานข้อมูลให้ สป.ศธ. 6 มิ.ย. 60

7

สป.ศธ. ส่งผลการตรวจสอบข้อมูลให้ สอท. พร้อมกับข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาเพิ่มเติมจากที่ส่งมาแล้วในข้อ 4 (ถ้ามี) 9 มิ.ย. 60

8

สอท. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (Admissions) 15 มิ.ย. 60

9

สอท. ส่งผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ให้ สป.ศธ. 14 ก.ค.60

Download โปรแกรม GPA

โปรแกรมกลาง GPA กระทรวงศึกษาธิการ

ของศูนย์ปฎิบัติการผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ระดับกระทรวง

โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ.

สถานศึกษาที่ประสงค์จะใช้โปรแกรมกลาง GPA ของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถที่จะเข้ามา Download โปรแกรมไปติดตั้ง (ปรับปรุงเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด) ได้ตามความต้องการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับแต่ละสถานศึกษา ประกอบด้วย

1. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 50 (แบบที่ 1 คือ GPA50 Normal Font) เป็นโปรแกรมกลางที่ใช้ตัวอักษร (font) ขนาดปกติ ตรงหัวแบบรายงาน ปพ. เหมาะกับสถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนรายวิชา (หน่วยกิต) เป็นจำนวนน้อย หรือไม่มากจนเกินไป

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 1 พฤษภาคม 2552 คือ เพิ่มเติมรายชื่อโรงเรียนสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

2. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 50 (แบบที่ 2 คือ GPA50 Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลงในส่วนของแบบรายงาน ปพ. หน้าแรก เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนรายวิชาเป็นจำนวนมากๆ พิมพ์ครบในหน้าแรกนี้

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2551)

3. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 50 (แบบที่ 3 คือ GPA50 Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลง ในส่วนของแบบรายงาน ปพ. หน้าสอง (ด้านหลัง) เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนเกี่ยวกับประเภทของกิจกรรมเสริมในปริมาณมากๆ สามารถพิมพ์ข้อมูลได้ครบถ้วนในหน้าสอง (ด้านหลัง) นี้

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 1 เมษายน 2551)

4. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (GPA50 Certificate) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบรูปแบบและความถูกต้องของข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนดไว้ก่อนที่จะนำส่งให้กับศูนย์ปฎิบัติการผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ระดับกระทรวง ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ. ได้แก่ รหัสสังกัด รหัสประชาชน ชื่อ นามสกุล เป็นต้น

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 1 พฤษภาคม 2552)

5. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 52 (แบบที่ 1 คือ GPA52 Normal Font) เป็นโปรแกรมกลางปรับปรุงใหม่ โดยการเพิ่มคุณสมบัติอื่นๆ เข้าไปในตัวระบบ ปรับปรุงรายชื่อสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งมา ปรับปรุงแบบใบ ปพ. 1 ระดับ ปวช. สำหรับสถานศึกษาของสังกัดสำนักงานการศึกษาส่วนท้องถิ่น ล่าสุด (31-03-54) ปรับปรุงแก้ไข ปพ. 1 ของโรงเรียนอาชีวสังกัดเทศบาล และแบบ ปพ. 2 ของหลักสูตรแกนกลางปี 2551

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 31 มีนาคม 2554)

6. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 52 (แบบที่ 2 คือ GPA52 Front Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลงในส่วนของแบบรายงาน ปพ. ด้านหน้าตัวอักษรเล็ก เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนรายวิชาเป็นจำนวนมากๆ พิมพ์ครบในหน้าแรกนี้

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 18 มีนาคม 2553)

7. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 52 (แบบที่ 3 คือ GPA52 Back Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลง ในส่วนของแบบรายงาน ปพ. ด้านหลัง เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนเกี่ยวกับประเภทของกิจกรรมเสริมในปริมาณมากๆ สามารถพิมพ์ข้อมูลได้ครบถ้วนในหน้าหลังนี้

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 18 มีนาคม 2553)

8. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 52 (แบบที่ 4 คือ GPA52 Front & Back Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลง ในส่วนของแบบรายงาน ปพ. ด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนเกี่ยวกับประเภทของรายวิชาหลักและกิจกรรมเสริมในปริมาณมากๆ สามารถพิมพ์ข้อมูลได้ครบถ้วนในหน้าหลังนี้

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 18 มีนาคม 2553)

9. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 53 (แบบที่ 1 คือ GPA53 Normal Font) เป็นโปรแกรมกลางปรับปรุงใหม่ โดยการเพิ่มคุณสมบัติอื่นๆ เข้าไปในตัวระบบ ปรับปรุงรายชื่อสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 23 สิงหาคม 2553)

10. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 53 (แบบที่ 2 คือ GPA53 Front Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลงในส่วนของแบบรายงาน ปพ. ด้านหน้าตัวอักษรเล็ก เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนรายวิชาเป็นจำนวนมากๆ พิมพ์ครบในหน้าแรกนี้

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 23 สิงหาคม 2553)

11. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 53 (แบบที่ 3 คือ GPA53 Back Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลง ในส่วนของแบบรายงาน ปพ. ด้านหลัง เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนเกี่ยวกับประเภทของกิจกรรมเสริมในปริมาณมากๆ สามารถพิมพ์ข้อมูลได้ครบถ้วนในหน้าหลังนี้

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 23 สิงหาคม 2553)

12. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 53 (แบบที่ 4 คือ GPA53 Front & Back Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลง ในส่วนของแบบรายงาน ปพ. ด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนเกี่ยวกับประเภทของรายวิชาหลักและกิจกรรมเสริมในปริมาณมากๆ สามารถพิมพ์ข้อมูลได้ครบถ้วนในหน้าหลังนี้

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 23 สิงหาคม 2553)

13. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : คู่มือการใช้งานระบบผลการเรียนเฉลี่ย (โปรแกรมกลาง GPA 54) ซึ่งเป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับปรุงใหม่เพื่อให้รองรับกับแบบรายงาน ปพ. ปี 2551

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 21 กันยายน 2554)

14. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 54 (แบบที่ 1 คือ GPA54 Normal Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับปรุงใหม่เพื่อให้รองรับกับแบบรายงาน ปพ. ปี 2551

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 19 มิถุนายน 2554)

15. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 54 (แบบที่ 2 คือ GPA54 Front Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลงในส่วนของแบบรายงาน ปพ. ปี 2551ด้านหน้าตัวอักษรเล็ก เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนรายวิชาเป็นจำนวนมากๆ พิมพ์ครบในหน้าแรกนี้

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 19 มิถุนายน 2554)

16. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 54 (แบบที่ 3 คือ GPA54 Back Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลง ในส่วนของแบบรายงาน ปพ. ปี 2551 ด้านหลัง เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนเกี่ยวกับประเภทของกิจกรรมเสริมในปริมาณมากๆ สามารถพิมพ์ข้อมูลได้ครบถ้วนในหน้าหลังนี้

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 19 มิถุนายน 2554)

17. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 54 (แบบที่ 4 คือ GPA54 Front & Back Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลง ในส่วนของแบบรายงาน ปพ. ปี 2551 ด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนเกี่ยวกับประเภทของรายวิชาหลักและกิจกรรมเสริมในปริมาณมากๆ สามารถพิมพ์ข้อมูลได้ครบถ้วนในหน้าหลังนี้

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 19 มิถุนายน 2554)

18. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรม AccessRunTime เป็นโปรแกรมที่มีการปรับแก้ฐานข้อมูล Access 2003 ให้สามารถใช้กับรุ่นที่สูงขึ้น เช่น Access 2007, 2010 เป็นต้น

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 19 มิถุนายน 2554)

19. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : คู่มือการใช้งานระบบผลการเรียนเฉลี่ย (โปรแกรมกลาง GPA 55) ซึ่งเป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับปรุงใหม่เพื่อให้สามารถนำเข้าข้อมูล O-NET  (Ordinary National Education Test ) จาก สทศ.  (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ) ของนักเรียนในโรงเรียนโดยไม่ต้อง Key ตามคู่มือหน้า 19 และสามารถพิมพ์ ป.พ. 1 หลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2551 โดยคิด GPA 80:20 ตามประกาศล่าสุด

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 20 มีนาคม 2556)

20. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 55 (แบบที่ 1 คือ GPA55 Normal Font) ซึ่งเป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับปรุงใหม่เพื่อให้สามารถนำเข้าข้อมูล O-NET  (Ordinary National Education Test ) จาก สทศ.  (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ) ของนักเรียนในโรงเรียนโดยไม่ต้อง Key ตามคู่มือหน้า 19 และสามารถพิมพ์ ปพ. 1 หลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2551 โดยคิด GPA 80:20 ตามประกาศล่าสุด

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 18 เมษายน 2556)

21. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 55 (แบบที่ 2 คือ GPA55 Normal Font ที่ได้เพิ่มข้อมูล จังหวัดบึงกาฬ) ซึ่งเป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับปรุงใหม่เพื่อให้สามารถนำเข้าข้อมูล O-NET  (Ordinary National Education Test ) จาก สทศ.  (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ) ของนักเรียนในโรงเรียนโดยไม่ต้อง Key ตามคู่มือหน้า 19 และสามารถพิมพ์ ปพ. 1 หลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2551 โดยคิด GPA 80:20 ตามประกาศล่าสุด

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 8 ตุลาคม 2556)

22. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 55 (แบบที่ 3 คือ GPA55 Normal Font ที่ได้ปรับปรุงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 56) ซึ่งเป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับปรุงใหม่เพื่อให้สามารถนำเข้าข้อมูล O-NET  (Ordinary National Education Test ) จาก สทศ.  (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ) ของนักเรียนในโรงเรียนโดยไม่ต้อง Key ตามคู่มือหน้า 19 และสามารถพิมพ์ ปพ. 1 หลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2551 โดยคิด GPA 80:20 ตามประกาศล่าสุด

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 16 ธันวาคม 2556)

23. คลิ๊กที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 55 ปรับปรุงล่าสุด 18 พฤศจิกายน 2557

24. คลิ๊กที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 57 ปรับปรุงล่าสุด 30 พฤศจิกายน 2557

25. คลิ๊กที่นี่ ==> [ Download ] : คู่มือ GPA 57 ปรับปรุงล่าสุด 18 พฤศจิกายน 2557

26. คลิ๊กที่นี่ ==> [ Download ] : ตัวติดตั้ง Microsoft Office 2003

27. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (GPA50 Certificate แบบไม่ต้องติดตั้ง)  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบรูปแบบและความถูกต้องของข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนดไว้ก่อนที่จะนำส่งให้กับศูนย์ปฎิบัติการผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ระดับกระทรวง ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ. ได้แก่ รหัสสังกัด รหัสประชาชน ชื่อ นามสกุล เป็นต้น (วิธีใช้งาน ให้ทำการ ขยายไฟล์บีบอัด Extract Zip file แล้วนำ Folder GPACert ไปไว้ที่ Drvie C เท่านั้น จากนั้นจึงเรียกใช้ไฟล์ c:\GpaCert\GpaCert55.exe)

28. คลิ๊กที่นี่ ==> [Download] : โปรแกรม excel สำหรับ จัดทำเอกสารงานทะเบียน ที่แก้ไขปัญหา สัดส่วนคะแนน Onet 70:30 โดย นายสุริยันต์  แก้วชนะ โรงเรียนกะสังพิทยาคม

29. คลิ๊กที่นี่ ==> [Download] : โปรแกรม eCitizen สำหรับจัดทำเอกสารงานทะเบียน (username : admin) (password : password) update 17 กุมภาพันธ์ 2561 (O-Net 4 วิชา)

30. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (ใช้แทนโปรแกรม GPA Cert 50)  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบรูปแบบและความถูกต้องของข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนดไว้ก่อนที่จะนำส่งให้กับศูนย์ปฎิบัติการผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ระดับกระทรวง ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ. ได้แก่ รหัสสังกัด รหัสประชาชน ชื่อ นามสกุล เป็นต้น

31. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : คู่มือโปรแกรม GPAChecking เปิดด้วยโปรแกรม ไฟล์เป็นแบบ PDF
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558

32. คลิ๊กที่นี่ ==> [Download] : โปรแกรม eCitizen สำหรับจัดทำเอกสารงานทะเบียน (username : admin) (password : password) update 10 เมษายน 2559 (O-Net 5 กลุ่มสาระ+แก้ไขการส่ง GPA 8 กลุ่มสาระให้ต้นสังกัด)

33. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรม GPAChecking  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบรูปแบบและความถูกต้องของข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนดไว้ก่อนที่จะนำส่งให้กับศูนย์ปฎิบัติการผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ระดับกระทรวง สามารถปรับปรุงรายชื่อสถานศึกษาได้ 

34. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : ดูวิธีการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม GPA57   ใช้สำหรับเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับสถานศึกษาที่มีการเปลี่ยนบุคลากรในการทำเรื่องนี้บ่อย

โครงสร้างแฟ้มข้อมูล GPA ปีการศึกษา 2559

การกำหนด รหัสสถานศึกษา และ รหัสนักเรียน

รหัสสังกัด

ชื่อสังกัด

10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
12 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
13 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
15 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
30 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
31 สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
32 สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร
33 โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
50 สถาบันพระบรมราชชนก
55 กรมยุทธศึกษาทหารกองบัญชาการทหารสูงสุด
56 กองทัพบก
57 กองทัพเรือ
58 กองทัพอากาศ
60 สถาบันการพลศึกษา
65 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
70 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

1. รหัสสถานศึกษา (Sch_Id)  10 หลัก

XX XX XXXXXX
ลำดับที่ 1-2   คือ รหัสสังกัด
ลำดับที่ 3-4   คือ รหัสจังหวัดตามมาตรฐานกระทรวงมหาดไทย
ลำดับที่ 5-10 คือ รหัสกำหนดโดยต้นสังกัด

2. รหัสนักเรียน

ใช้เลขประจำตัวนักเรียนที่แสดงในใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1-ป)
ถ้า เลขประจำตัวมีไม่ครบ 10 หลักให้เติมศูนย์ข้างหน้าให้ครบ

 

โครงสร้างแฟ้มข้อมูล GPA ปีการศึกษา 2559

คอลัมน์

ชื่อข้อมูล

ขนาดข้อมูล

หมายเหตุ

1-10

รหัสสถานศึกษา

10

 

11-20

รหัสนักเรียน

10

 

21-30

คำนำหน้าชื่อ

10

 

31-55

ชื่อ

25

 

56-80

สกุล

25

 

81-83

GPAX

3

 

84-87

PR

4

 

88-89

รหัสหลักสูตร

2

 

90-91

รหัสประเภทวิชา

2

 

92-93

รหัสสาขาวิชา

2

 

94-106

เลขหมายประชาชน

13

 

107-110

ปีการศึกษาที่จบ

4

 

111

ภาคเรียนที่จบ

1

 

112

ว่าง

1

 

113

เพศ

1

1 = ชาย,2 = หญิง

(ปรับปรุงเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559)