แผนการรับส่งผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)

ปรับปรุงล่าสุด 23 พ.ย. 59

แผนการรับส่งผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ภาคเรียนที่ 5 และ 6

เพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2560

 

ลำดับ

กิจกรรม

กำหนดเวลา

1

ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ให้ สป.ศธ. ตรวจสอบ (รวมทั้งข้อมูลที่ตกค้างจากภาคฤดูร้อน/ไม่พร้อมรุ่น) 20 ม.ค. 60

2

สป.ศธ. ส่งข้อมูลคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ให้ สอท. 1 ก.พ. 60

3

ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลคะแนนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน ของนักเรียนที่จบการศึกษา ให้ สป.ศธ. ตรวจสอบ 19 พ.ค. 60

4

สป.ศธ. ส่งข้อมูล GPAX ทุกหน่วยงาน ให้ สอท. 24 พ.ค. 60

5

สอท. ส่งรายชื่อผู้ที่ไม่มี GPAX ของทุกหน่วยงาน ให้ สป.ศธ. ตรวจสอบ 30 พ.ค. 60

6

ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลนักเรียนที่สมัคร Admissions และไม่มี GPAX ในฐานข้อมูลให้ สป.ศธ. 6 มิ.ย. 60

7

สป.ศธ. ส่งผลการตรวจสอบข้อมูลให้ สอท. พร้อมกับข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาเพิ่มเติมจากที่ส่งมาแล้วในข้อ 4 (ถ้ามี) 9 มิ.ย. 60

8

สอท. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (Admissions) 15 มิ.ย. 60

9

สอท. ส่งผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ให้ สป.ศธ. 14 ก.ค.60