สรุปผลการปฏิบัติงาน GPAX

สรุปผลการปฏิบัติงาน GPAX 2556

สรุปผลการปฏิบัติงาน GPAX 2557

สรุปผลการปฏิบัติงาน GPAX 2558