คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณ

 

การตั้งค่าระบบสารบรรณสำหรับ win 7

 

 

การตั้งค่าระบบสารบรรณสำหรับ win 8 หรือ 10

 

 

การส่งหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 

 

การรับหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 

 

การจองเลข สำรองเลข ในระบบสารบรรณ

 

 

การออกรายงานในระบบสารบรรณ

 

 

การออกหนังสือคำสั่ง